Zapomniałeś komendy? Nie masz czasu na całość? Przejdź do podstaw lub sprawdź filtry.

O sDKP

sDKP to addon do zarządzania systemem DKP, opierający się o jasną i zwięzłą linię poleceń. Powstał w 2011 roku jako alternatywa dla topornego w obsłudze QDKP, zawierająca większość jego funkcji, a ponadto:

 • mechanizm filtrów postaci, umożliwiający zwięzłe określanie zestawu graczy dla operacji,
 • domyślne przyznawanie DKP postaciom pozostającym offline w rajdzie (bezproblemowa rezerwa),
 • pojedyncze przyznawanie DKP w przypadku obecności różnych altów jednego maina w rajdzie,
 • bieżący podgląd i pełne logowanie zmian następujących w notkach oficerskich,
 • bezproblemowe wyszukiwanie i łączenie zewnętrznych altów z mainami w gildii,
 • domyślne powiadomienia zainteresowanych graczy (także zewnętrznych) o zmianach w ich DKP,
 • rozszerzony format notek, który umożliwia przechowywanie daty ostatniej podmiany,
 • rozbudowany moduł statystyczny, umożliwiający wyszukianie graczy po kryteriach — klasa, ranga, ilość netto i total DKP, zawartość notek gracza i oficerskiej itd. — a także szereg funkcji podsumowujących ilościowo klasy, specjalizacje czy dostęp do rankingu netto/total/wydanego DKP.

Przejdź do pobierania i wypróbuj! Domyślnie sDKP używa takiego samego formatu notki jak QDKP.

Podstawy

Oto zestaw najbardziej postawowych komend sDKP, czyli dodwanie i odejmowanie punktów.

Składnia dodawania i odejmowania DKP

/sdkp award|charge <filtr postaci> <stawka> <opcjonalnie: powód>

/sdkp award Jeff 5
/sdkp charge Caioli, Rapin 10 nieogar
/sdkp award! raid 15 iron man

Wpisanie /sdkp award lub /sdkp charge bez parametrów pokaże podpowiedź co do składni. Składnia dla obydwu komend jest wspólna.

Przyznanie punktów rajdowi

Domyślnie wszyscy zainteresowani gracze zostaną poinformowani o modyfikacji poprzez szept.

/sdkp award raid 25

Szepty można wyłączyć w razie potrzeby komendą /sdkp option whispers off.

Przyznanie punktów z komunikatem

Wykrzyknik za komendą spodowuje — poza wysłaniem szeptu — wyświetlenie publicznego komunikatu o modyfikacji DKP na kanał:

 • raid warning — jeżeli mamy asysta/lidera rajdu,
 • raid — jeżeli nie mamy powyższych,
 • guild — jeżeli jesteśmy poza rajdem.
/sdkp award! raid 15

Przyznanie punktów z powodem

Opcjonalny powód należy podać za stawką DKP. Zostanie on zapisany w logu operacji, a także wyświetlony na kanale publicznym, jeżeli użyto wykrzyknika w komendzie.

/sdkp award! all 30 Kaz'rogal
/sdkp award raid 20 Illidan

Odejmowanie punktów

Odjęcie DKP następuje w sposób analogiczny do dodawania.

/sdkp charge Troublee 25 [zlinkowany shiftem item link]
/sdkp charge! Sysekk 50 nieogar

W przypadku itemów, DKP można również odejmować przez kliknięcie w link (charge), widoczny przy informacji o zlootowanym itemie, następnie podanie wartości DKP do odjęcia oraz zaakceptowaniu operacji. Link do odejmowania DKP domyślnie pojawia się dla co najmniej epickich itemów.

Podobnie w logu itemów domyślnie znajdują się tylko przedmioty epickie i legendarne oraz — od sDKP w wersji 1.6 — także Sunmotki.

Podglądnięcie ilości DKP

/sdkp info Siarkowy

Gracz może także sprawdzić stan swojego DKP wysyłając oficerowi szept o treści ?dkp.

Zaproszenie graczy do rajdu

Poniższa komenda umożliwia masowanie invanie gildii do rajdu (podobne do mass invite w oRA2):

/sdkp invite

Domyślnie spowoduje zaproszenie do grupy wszystkich graczy online. Przed wydaniem komendy najlepiej zaprosić jedną osobę i zmienić w rajd. Przydatne może się okazać następujące makro:

/g Wychodzić z grup. Za 15 sekund gracze online zostaną zaproszeni do rajdu.
/in 15 /sdkp invite

Filtry postaci

Niektóre komendy sDKP — w szczególności award i charge — przyjmują za parametr filtr postaci. Filtry postaci pozwalają w efektywny sposób określać zestaw graczy, na którym ma zostać wykonana komenda. Filtry można w łatwy sposób łączyć.

Podstawowe filtry

Filtr Znaczenie
raid gracze z grup 1—5
standby gracze z grup 6—8
all gracze z grup 1—8 = raid, standby

Gracze offline też są wliczani do filtra, chyba że podano filtr online raid lub online all itp. Jest to odmienne zachowanie niż QDKP, który odrzuca graczy offline.

Filtr z nazwami postaci

/sdkp charge! Elteser, Garabelman, Vorder 50 cursy

Filtr klasy postaci

Klasy podajemy w liczbie mnogiej: druids, mages itd.

/sdkp charge! raid warlocks 50 cursy

Dodanie raid do filtra jest konieczne. Samo warlocks wybiera wszystkich z gildii, natomiast raid warlocks to warlockowie z grup 1—5 w rajdzie.

Skomplikowany filtr graczy

Poniższy przykład obrazuje możliwość łączenia filtrów:

/sdkp award! pt5 mages, pt2, Lilsaint 25 ogarnięcie

Przecinek rozdziela osobne grupy postaci; spacja pozwala wybierać graczy pasujących jednocześnie do wielu filtrów.

pt5 mages, pt2, Lilsaint → magowie z grupy 5, członkowie grupy 2 plus postać Lilsaint.

Lista filtrów

Kompletna lista filtrów postaci przedstawiona jest poniżej.

Filtr Znaczenie
<nick> postać o zadanym nicku (wielkość liter istotna)
raid członkowie rajdu w grupach 1-5
standby członkowie rajdu w grupach 6-8 oraz postaci z listy rezerwowej, będący poza rajdem
all członkowie rajdu w grupach 1-8 oraz lista rezerowa (raid + standby)
party postaci z twojego party
party1—8 postaci z wybranej podgrupy rajdowej
pt1—8  
druids gracze z gildii, mający odpowiednią klasę postaci
hunters  
mages  
paladins  
priests  
rogues  
shamans  
warlocks  
warriors  
ironman gracze upoważnieni do bonusu iron man
main(s) mainy
alt(s) alty
zone gracze ze strefy, w której aktualnie się znajdujesz
otherzone gracze spoza twojej strefy
guild członkowie gildii
officer(s) postaci oficerskie
online postaci online

Przykładowy filtr z objaśnieniem:

Jeff, pt3 main rogues, raid druids => Jeff, rogale z grupy 3 i druidzi w rajdzie

Brawo!

W tym momencie znasz wystarczająco komend, aby sprawnie zarządzać systemem DKP podczas rajdu. Jeżeli chcesz, możesz dalej zgłębiać przykłady poleceń lub przejść do pobierania.


Przekierowanie komunikatu

Większość komend można przekierować na konkretny kanał przez @cel:

/sdkp award! Sepiri 40 korekta @officer

Powyższe spowoduje przyznanie DKP oraz wysłanie komunikatów:

[Whisper to] Sepiri: <sDKP> Twoje DKP uległo zmianie: ...
[Officer] Ty: Sepiri +40 DKP: korekta

Dostępne kanały to:

@raid_warning  @raid      @officer    @guild     @party
@<kanał>    @world     @<gracz>    @Habcio     ...

Modyfikacja DKP

Komenda modify, w przeciwieństwie do award i charge, nie zapisuje zmian natychmiast do notek.

/sdkp modify Bursztyn -50 -50

spowoduje odjęcie po 50 DKP z obecnych wartości netto i total DKP gracza.

/sdkp modify Krysztalek 0 20

podniesie total DKP bez zmiany netto DKP.

Zmiany poprzez /sdkp modify są lokalne i należy je:

 • zapisać permanentnie w notkach przez /sdkp store lub
 • odrzucić przez /sdkp discard.

Niezapisane zmiany są zachowywane między relogami/disconnectami. Zazwyczaj wykonuje się pewną serię komend /sdkp modify zakończoną przez /sdkp store.

Podgląd niezapisanych zmian

/sdkp pending

Zapisanie zmian do notek

/sdkp store

Odrzucenie niezapisanych zmian

/sdkp discard

Bindowanie altów

sDKP rozróżnia 2 rodzaje altów:

 • gildyjny (= alt) — zawierający nick maina w notce oficerskiej, oraz
 • zewnętrzny (= alias) — postać będąca poza gildią, ale przypisana do maina w gildii.

Bindowanie alta gildyjnego

/sdkp alt set Luminol Acesulfam

Komenda ustawia Luminola jako alta Acesulfama. Obydwie postaci muszą być w gildii.

Odbindowanie alta

/sdkp alt clear Luminol

Wyczyści przypisanie Luminola do maina i zresetuje notkę oficerską.

Bindowanie aliasów

Aliasy (alty spoza gildii) przypisuje się w następujący sposób:

/sdkp alias set Valinohtar Nynya

Komenda ustawia Valinohtara jako alias (zewnętrzny alt) postaci Nynya.

W przeciwieństwie do zwykłych altów gildyjnych, które są przechowywane w notkach jako {main}, aliasy są lokalne i nie są synchronizowane między oficerami. Stad poszczególni oficerowie mogą mieć różny zestaw graczy pod /sdkp alias list. Z tego powodu należy regularnie sprawdzać komendą /sdkp alias unbound, czy w rajdzie znajdują się niesparowane postaci.

Odbindowanie aliasa

/sdkp alias clear Valinohtar

Usuwa powiązanie pomiędzy postacią Valinohtar i jej gildyjnym mainem.

Lista aliasów

/sdkp alias list

Lista nieprzybindowanych postaci

/sdkp alias unbound

Pokaże wszystkie postaci, które są w rajdzie, a nie mają powiązania z mainem w gildii.

Samodzielne bindowanie

Domyślnie włączona jest także opcja, w której gracz z rajdu może sam przybindować się do swojego maina wysyłając szept o treści ?bind main netto_dkp, a następnie sprawdzić stan swojego DKP przez ?dkp.

Log operacji

Log operacji przechowuje opatrzone datą informacje takie jak:

 • modyfikacje DKP — wykonane komendami award i charge oraz zewnętrzne (cudze),
 • podniesione przez graczy przedmioty — domyślnie od rarity epic oraz Sunmotki,
 • wejścia do i wyjścia z gildii,
 • zabite bossy.

Dostęp do logu operacji

/sdkp log

Przeszukiwanie logu

/sdkp log search <opcjonalny ciąg znaków>

Wyszukanie wpisów zawierających „Badge”:

/sdkp log search Badge

Określenie czasu

Wyświetlenie wpisów z ostatnich 3 godzin:

/sdkp log search time>3h

Wyświetlenie wpisów z lipca i nowszych, zawierających ciąg „Acesulfam”:

/sdkp log search Acesulfam time>201507

Wyświetlenie wpisów sprzed 2014 roku, zawierających „Tempest of Chaos”:

/sdkp log search Tempest of Chaos time<2014

Wyświetlenie wpisów z konkretnego przedziału czasowego (czas absolutny i relatywny):

/sdkp log search 20150707<time<20150708
/sdkp log search 3d5h<time<2d13h

Komenda bez parametrów /sdkp log search działa jak /sdkp log search time>8h.

Przekierowanie logu operacji

Log operacji można przesłać na zadany kanał w taki sam sposób, jak przekierowuje się komunikaty zmian DKP.

/sdkp log search Sunmote time>201507 @guild

Powyższa komenda wypisze cały loot Sunmotek od lipca 2015 na guild chat.

W przypadku przekierowania logu na kanał czatu, konieczne jest zawężenie go przez podanie czasu lub szukanego ciągu znaków, ponieważ łatwo otrzymać blokadę antyfloodową wysyłając jednocześnie kilkadziesiąt wiadomości.


Pobieranie

sDKP możesz zainstalować w następujący sposób:

 • Otwórz stronę wydań w repozytorium addona.
 • Wybierz najnowszą wersję z listy i kliknij zip.
 • Otwórz pobrane archiwum i wejdź do folderu sDKP-wersja.
 • Wypakuj wszystkie foldery zawierające sDKP w nazwie do WoW\Interface\AddOns.
 • Włącz/zrestartuj WoW-a i upewnij się, że addony znajdują się na liście.

Jeżeli masz pomysł lub chcesz zgłosić uwagi, to śmiało otwórz nowy wątek na repo lub napisz mi maila.

Moduły sDKP

Addon został podzielony na następujące moduły:

 • sDKP — podstawowy addon,
 • sDKP Log (zalecany) — powoduje zachowanie logu operacji między relogami,
 • sDKP Backups (opcjonalny) — umożliwia tworzenie backupów notek oficerskich oraz porównywanie zapisanych kopii pod /sdkp backup,
 • sDKP Stat (opcjonalny) — moduł statystyczny z komendami pod /sdkp stat oraz /sdkp who.